Tổng quan về vai trò của độ ẩm tương đối trong sự lây truyền trong không khí của SARS-CoV-2 trong môi trường trong nhà


Thời gian đăng bài: 20-8-2020